શુક્રવાર, 8 મે, 2020

લોકડાઉન ની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ - 1 અણુવાર્તા મણકો 8

અણુવાર્તા મણકો 8 microfiction
                                                                      લોકડાઉન રચના-5
લોકડાઉન ની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ - 1
“અરેરે! મારાં કરમ ફુટ્યાંતા કે મેં તમારી સાથે લગ્ન કર્યાં! આખો દિ ઘરમાં ગુડાણા છો પણ એક સળી ભાંગીને બે નથી કરતા. જોતા નથી ફેસબુકમાં અને વોટ્સેપમાં બધા કેવા પુરુષોના ઘરકામ કરતા  ફોટાઓ આવે છે.”
“શું ધૂળ કરમ ફુટ્યાંતાં? તને મારા જેવો મરદ કોઈ બીજો ન મળત. લ્યો બોલી ક..ર..ર..મ ફુટ્યાંતાં! કોલેજમાં તો મારી આગળ-પાછળ આંટા મારતી હતી. કોલેજમાંથી જ કોઈની સાથે ભાગી જવું હતું ને , મારી સાથે કેમ ભાગી?”
“હા..હા. ભાગી જ ગઈ હોત, પણ તું એક જ ગાડી વાળો હતો, બીજા બધા સાયકલ વાળા હતા, સાયકલ ઉપર કેટલે ભગાય?”
***

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો