શુક્રવાર, 4 નવેમ્બર, 2016

ભજમનનાં ભોળકણાં - 25 ડૂબકી


આધુનિક પ્રસાર માધ્યમો જેવાંં કે Facebook, Twitter  whatsapp વિ. એ લોકોની વિચાર શક્તિને ખીલવાની અને તેને વ્યક્ત કરવાની અનોખી તક પૂરી પાડી છે. મારી જેવો સુષુપ્ત દર્શક શું વિચારે છે?....