શુક્રવાર, 26 એપ્રિલ, 2013

આપ શું વિચારો છો?-9 - જૂની વાર્તા નવો સંદર્ભ

(લાંબા  ગાળા ના વેકેશન પછી ફરી "વાર્તાલાપ" કાર્યાંવિત થાય છે. નવા રહેઠાણે સ્થિર થવામાં, લેપટોપનું રાજીનામું, નવા લેપટોપમાં ફરી ગુજરાતી ફોંટ અને લિપી ઉમેરવાની લમણાંઝીક તથા અન્ય સામાજિક વ્યસ્તતા વિ. કારણોસર વાર્તાલાપનું પ્રકાશન થતું ન હતું. હવેથી દર શુક્રવારે મળશું. - ભજમન)  

જૂની વાર્તા નવો સંદર્ભ