શુક્રવાર, 25 ઑગસ્ટ, 2017

શુક્રવાર, 18 ઑગસ્ટ, 2017

POEMS BY ANAY MUNSHI -2 BIO-POEM


આ પહેલાં મારા દોહિત્ર અનય ની એક રચના જોઈ છે. આજે તેણે પોતાની વિષે લખેલ

એક કવિતા,Bio-poem  આત્મ-કાવ્ય” જોઈએ.

શુક્રવાર, 11 ઑગસ્ટ, 2017

ભજમનનાં ભોળકણાં - 29 हाय, यह बैरी नींद.....

અચાનક કોઈવાર હિંદી ભાષામાં ભોળકણું સૂઝી આવે !
ભોળકણા નુ હિંદી ભાષાંતર શું કરવું?
भोलकना  ચાલે કે?

શુક્રવાર, 4 ઑગસ્ટ, 2017

ભજમનનાં ભોળકણાં - 30 મને રોવા દો


વિરહની વેદના અસહ્ય હોય છે. ઝેરનો સ્વાદ પીનારો જ જાણી શકે તેમ વિયોગ જેણે સહન કર્યો હોય તે જ વર્ણવી શકે. અચાનક વિરહનો અંત આવે છે.... વિયોગની વિદાય થાય છે અને પ્રીતમની પધરામણી થાય છે! આનંદઘેલી પ્રિયતમા શું અનુભવે છે?? ...