શુક્રવાર, 24 જાન્યુઆરી, 2020

ऎसा भी क्या हिंदी रचना-३


ऎसा भी क्या                                                                        हिंदी रचना-३ऎसा भी क्या, की सिर्फ प्यारसे पुकारा उसका नाम 
अभी श्क तो किया नहीं, और हो गए बदनाम | 


ऎसा भी  क्या, कि पूरी जिंदगी कर दी उसके नाम  
फिर भी उन्हें  कदर नहीं, और हम हो गए बदनाम |