શુક્રવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2011

ભજમનનાં ભોળકણાં- 9

છપ્પા


નેતા થયા ને લેતા થયા, પવન દિશે વ્હેતા થયા.
વચન દાને થયા ઉદાર, પાલન પ્રત્યે સાવ ઉધાર.
મેંઢક પેઠે પલટે પક્ષ, ભજમન તેવાનો કરે દુર્લક્ષ.