સોમવાર, 30 ઑગસ્ટ, 2010

વેરાનમાં વડલો

વેરાનમાં વડલો
                                                                                                                                            -ભજમન

નાનકડા નવીને પોતના પપ્પાને જોયા જ ન હતા. ઘરમાં પપ્પાનો એક પણ ફોટો ન હતો !

‘પપ્પા કેવા લાગતા હશે ? કેવી રીતે બોલતા હશે ? વઢે તેવા હશે કે મારી સાથે રમે તેવા હશે ?‘ આવા અનેક પ્રશ્નો તેના દિલમાં ઊઠતા. આ પ્રશ્નો તે મમ્મી પાસે રજુ કરતો, પરંતુ તેની મમ્મી તેના સવાલ નો જવાબ આપતી નહિ. તે હમેશાં ગુંથવામાં જ મગ્ન રહેતી. કોઇ કોઇ વખત તેની આંખોમાંથી અશ્રુબિંદુઓ ટપકી પડતાં. વહાલથી તે નવીનને પોતાની ગોદમાં લઇ લેતી. મમ્મી રડે એ ડરથી નવીન પપ્પા વિષે વાત ઉચ્ચારતો નહિ.

શુક્રવાર, 6 ઑગસ્ટ, 2010

લઘુકથા

(1)
ત્રણ વર્ષના અનયને ડે-કેરમાં મુક્યો.

એક દિવસ ડે-કેરમાંથી આવીને

અનયે કહ્યું, ”નાના, ગિવ મી લેપટોપ."

મેં પૂછ્યું, ”કેમ?”

“મારે લઘુકથા લખવી છે.”