શુક્રવાર, 28 ઑક્ટોબર, 2016

ભજમનનાં ભોળકણાં - 24 સહજીવન

એક્વીસમી સદી હવે  યૌવનને ટકોરા મારતી સત્તરમા વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારે દમ્પતી અને દામ્પત્ય જીવન શબ્દોની વ્યાખ્યા બદલવી પડે. હું હવે દામ્પત્ય ને બદલે "સહજીવન" શબ્દ વાપરવાનું પસંદ કરું. અહિં મારા વિચારોને શબ્દદેહ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.