શુક્રવાર, 27 માર્ચ, 2020

ભજમનનાં ભોળકણાં -36 તમારી next કવિતા

લોકડાઉન રચના - 1

(શ્રી ભાગ્યેશભાઈ ઝાએ તા. 22/3/20 ના રોજ વૉટ્સેપના  નાગર કલા-સાહિત્ય ગ્રુપમાં “મારી next કવિતા” શિર્ષક સાથે એક રચના મૂકી હતી. તેમાં^ તેઓએ કોવિદ-19ને અનુલક્ષીને એક કાવ્ય રચવાની મહેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. તેનાથી પ્રેરાઈને નિમ્ન અનુકાવ્ય રચાયું છે.) 
તમારી next કવિતા
                               (courtsey Google Image)
ભલે, કરીશું પ્રતિક્ષા તમારી next કવિતાની

શુક્રવાર, 20 માર્ચ, 2020

पता नहीं - हिंदी रचना-४ हिंदी रचना-४ 

पता नहीं

कब तक सनमकी राह देखूं पता नहीं
कब तक सनमकी चारखूँ पता नहीं