શુક્રવાર, 18 ઑગસ્ટ, 2017

POEMS BY ANAY MUNSHI -2 BIO-POEM


આ પહેલાં મારા દોહિત્ર અનય ની એક રચના જોઈ છે. આજે તેણે પોતાની વિષે લખેલ

એક કવિતા,Bio-poem  આત્મ-કાવ્ય” જોઈએ.

BIO-POEM  by Anay Munshi
Anay

Nerdy, Swag, Savage
Lover of Building With lego
Who feels the Hard floor in his classroom and the air
pumping

Who wonders why education was invented
Who fears of ghosts hunting him
Who cares about characters in Games and his lego creations
Who is able to make up puns when people say things
Sometimes
Who dreams that he has superpowers.


(My response to him)

I know a boy

Who is intelligent and coy
And creative as Lego is his toy
He is not foody but likes savoy
Smart and chubby, full of joy

I know the boy.,

His name is Anay.

-Bhajman. 

_______________________
savoy- A cabbage of a hardy variety with densely wrinkled leave (Oxford Dictionary)


Similar post:  POEMS ANAY MUNSHI  -1


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો