શુક્રવાર, 25 ઑગસ્ટ, 2017

ભજમનનાં ભોળકણાં -31 વિલાપ


વિલાપવાંચવાનો શોખ,
આમે ય ક્યાં હતો,
તું શબ્દો જોડતી ગઈ
હું આંખો ફોડતો ગયો. 

સ્નેહની ઝંખના
આમે ય ક્યાં હતી,
તું આંખ મિચકારતી રહી
હું ઉજાગરા કરતો રહ્યો

તને મારી ફિકર
આમે ય ક્યાં હતી,
તું ઝખમ કરતી રહી
હું આંસું સારતો રહ્યો

એસેમેસની એષણા
આમે ય ક્યાં હતી,
તું ફોન કટ કરતી રહી
હું રી-રીડાયલ કરતો રહ્યો

વિયોગની ખબર
આમે ય ક્યાં હતી,
તું પીયર જતી રહી
હું વાટ જોતો રહ્યો

-ભજમન                                                         
        

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો